ഫഹദിന്റെ രംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയായി; പുഷ്പ ദ റൂള്‍ പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

ചിത്രീകരണം നിലവിൽ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് . പുറത്തുവരുന്ന. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ രംഗങ്ങളുടെ