ബിൽകിസ് ബാനുവിന്റെ സഹായധനം ഉടൻ നൽകണം: ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം

ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരയായ ബിൽകിസ് ബാനുവിന് നൽകാനുള്ള സഹായധനം ഉടൻ നൽകണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി