വെറും 550 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാം

ന്യൂഡൽഹി: ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ സമയമാണിത്. റിയൽമി സി 30 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഫോൺ.വെറും 550