ഉത്തരകൊറിയ സ്വയം ഒരു ആണവായുധ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; ആക്രമണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമം പാസാക്കി

രാജ്യം 100 വർഷത്തെ ഉപരോധത്തിന് വിധേയമായാലും ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവായുധങ്ങൾ താൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് കിം അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു