ഇലോൺ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്താലും ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

സോഷ്യൽ മീഡിയയായ ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നും ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചില സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ട്വിറ്റർ ജൂലൈയിൽ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.