സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയം; രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കരിദിനം ആചരിക്കും: കെ സുരേന്ദ്രൻ

അക്രമകാരികൾ എല്ലായിടത്തും അഴിഞ്ഞാടുന്നു. പൊലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആകുന്നില്ല. നിയമ സംവിധാനത്തെ ആർക്കും ഭയം ഇല്ല.