ഞാൻ അല്ലാഹുവിനു മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു; സിനിമാ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി നടി സഹർ അഫ്ഷ

ഈ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അല്ലാഹുവിനു മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു.