താടി എടുക്കുന്നതൊക്കെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യം; അഭിപ്രായം ചോദിച്ച 24 റിപ്പോർട്ടറെ തിരിച്ചയച്ചു എംബി രാജേഷ്

താടി എടുക്കുന്നതൊക്കെ തുകച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് താൻ ഉപയോഗിച്ചത്.