2014 മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 3,260.79 കോടി

single-img
13 December 2022

2014 ൽ ബിജെപി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യത്തിനായി 3,260.79 കോടി രൂപയും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യത്തിനായി 3,230.77 കോടി രൂപയും സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചതായി വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു .

സിപിഐ എംപി മുനിയൻ സെൽവരാജിന്റെ നക്ഷത്രചിഹ്നം ഇടാത്ത ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, പ്രിന്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് പരസ്യങ്ങൾക്കായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരസ്യച്ചെലവിന്റെ ഒരു വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം താക്കൂർ നൽകി. കേന്ദ്രമന്ത്രി നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ, 2014 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തുക 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 609.15 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്.

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 531.60 കോടി രൂപയും 2018-19ൽ 514.28 കോടി രൂപയും ആയിരുന്നു തുടർച്ചയായ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് . ഈ വർഷം ഡിസംബർ 7 വരെ പ്രിന്റ് മീഡിയയിലും ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലും പരസ്യങ്ങൾക്കായി 91.96 കോടി രൂപയും 76.84 കോടി രൂപയുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.