കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പേരും ചെങ്കൊടിയും എന്നേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ: വിമർശനവുമായി ചിന്ത

രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിമർശനത്തിന്റെയും സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെയും തുടർന്നുള്ള തിരുത്തലുകളുടെയും കാലമായിരുന്നു സമ്മേളനകാലം

സിനിമയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിനെകുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊരു ധാരണ വേണം; മരക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ മോഹൻലാൽ

തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ സിനിമകളെ അവിടെയുള്ളവര്‍ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറെയുള്ളൂ.