സാമ്പത്തിക സര്‍വേ അനിവാര്യമെന്ന് കേരളാ ഗവര്‍ണര്‍

സര്‍ക്കാരിന്റെ നയ രൂപീകരണത്തിമനും ഫണ്ട് വിതരണങ്ങള്‍ക്കും ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനുമെല്ലാം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. സെന്‍സസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍