ഓഡിഷനിൽ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തയാളെ ചുംബിക്കേണ്ടി വന്നു; മസിലുളള ഒരാളെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചുംബിച്ചത്; അതിഥി റാവു പറയുന്നു

ഓഡിഷൻ ഭാഗമായി തന്നോട് ചുംബനരംഗം അഭിനയിച്ചു കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനായി ചുംബിക്കേണ്ടയാളെയും കാണിച്ചു തന്നു.