തായ്‌വാനുമായി സമാധാനപരമായ പുനരേകീകരണമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്; ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി ചൈന

ഇപ്പോൾ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രയോജനകരമായ അനുരഞ്ജന പാതയ്ക്ക് എതിരാണ്.

കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്രം

കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി കേന്ദ്രസർക്കാർ ധവള പത്രം പുറത്തിറക്കി.സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കള്ള പ്പണ നിക്ഷേപത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്