മൂല്യ വർധന ഉൽപ്പനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അമൃത കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഇതിനു പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വാഴ പഴം കേക്ക്,ബദാം പാൽ എന്നിവ കർഷകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും, കോളേജ് അധ്യാപകർക്കും

5 വർഷം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ അധ്യാപനം നിർബന്ധമാക്കി മമതാ സർക്കാർ

അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംസ്ഥാനം നയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ

ബംഗാളിലെ നദീതീരത്തിൽ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയതായി ഗ്രാമവാസികൾ; പൊലീസ് പിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി

കാര്യം അറിഞ്ഞയുടൻ പ്രദേശവാസികൾ നദിയിൽ തടിച്ചുകൂടാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണ്ണം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരാൾ നദിയിലെ മണൽ കുഴിച്ചു.

രാജ്യാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമമായി കണക്കാക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളോടും അവരുടെ യാത്രാ ബജറ്റിന്റെ 5 ശതമാനമെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു