എഐ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനി

എഐ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടൽ, ആക്‌സസ് എന്നിവയുടെ ചുമതല ജിയോയ്ക്കായിരിക്കും. ജിയോയും