കുഴിമന്തി പോസ്റ്റ്: മാപ്പു പറഞ്ഞു സുനില് പി ഇളയിടം; കമന്റ് പിൻവലിച്ചു ശാരദക്കുട്ടി

മലയാള ഭാഷയിൽനിന്ന് കുഴിമന്തി എന്ന വാക്ക് നിരോധിക്കണമെന്ന വി.കെ ശ്രീരാമന്റെ പോസ്റ്റിൽ കമെന്റ് ചെയ്തതിനു വിശദീകരണവുമായി സുനില് പി ഇളയിടവും,