കോടിയേരിയുടെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ മറികടക്കും: സിപിഎം

ഇത്തരത്തില്‍ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ടി മറികടന്നത്‌.