ഒറ്റയ്ക്ക് മക്കളെ വളര്‍ത്തേണ്ടി വരുന്ന പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രം

ദില്ലി: ഒറ്റയ്ക്ക് മക്കളെ വളര്‍ത്തേണ്ടി വരുന്ന പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രം. ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ്, ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ശിശുപരിപാലനത്തിനായി