പണം മുടക്കി ഞങ്ങളെ തിയേറ്ററില്‍ പോയി കാണാം, എന്നാല്‍, വീട് വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചാല്‍ നടി ആയതിനാല്‍ കിട്ടില്ല: തപ്‌സി

നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു വീട് കിട്ടാനായിരുന്നു. പങ്കാളിയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന നടിമാര്‍ക്ക് വീട് തരാന്‍ ആരും