ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലായി; മുസ്ലിം വിദ്യാർഥിക്ക് എബിവിപിക്കാരുടെ ക്രൂരമർദനം

ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലായത്തിന്റെ കർണാടകത്തിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർഥിക്ക് എബിവിപിക്കാരുടെ ക്രൂരമർദനം