ഈ കളി തുടങ്ങിയ ദിവസത്തെയോർത്ത് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കും: ബിജെപിയോട് മഹുവ മൊയ്ത്ര

നിങ്ങൾ അതിരുകടക്കരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയരുതെന്നും ബിജെപിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു