ഐപിഎൽ 2023: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം – ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ അനുവദിക്കില്ല

അതത് ഹോം മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയത്.