കഴിഞ്ഞ ദശകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ചെലവ് ഇരട്ടിയായി; ഭക്ഷ്യേതര ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു

single-img
20 June 2024

രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ ഗണ്യമായ പ്രതിഫലനത്തിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ ഗാർഹിക ഉപഭോഗ ചെലവ് സർവേ (HCES) പ്രകാരം, പ്രതിശീർഷ പ്രതിമാസ ഗാർഹിക ഉപഭോഗ ചെലവ് (MPCE) 2011-12 മുതൽ 2022-23 വരെ ഇരട്ടിയിലധികമായി.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 2,61,746 വീടുകളിൽ നിന്ന് (ഗ്രാമീണങ്ങളിൽ 1,55,014, നഗരങ്ങളിൽ 1,06,732) ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അടിവരയിടുന്ന, ഉപഭോഗ രീതികളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

2022-23 ലെ ഗ്രാമീണ, നഗര കുടുംബങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനതല പ്രതിശീർഷ ചെലവ് (MPCE)
2022-23 ലെ എച്ച്‌സിഇ സർവേ പ്രകാരം നഗര, ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ ശരാശരി എംപിസിഇ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് കാണിക്കുന്നു.

ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ ശരാശരി എംപിസിഇ 2011-12ൽ 1,430 രൂപയായിരുന്നത് 2022-23ൽ 3,773 രൂപയായി ഉയർന്നു. അതുപോലെ, നഗരങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഇതേ കാലയളവിൽ 2,630 രൂപയിൽ നിന്ന് 6,459 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഈ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മോടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യേതര ഇനങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നു.

മൊത്തത്തിലുള്ള വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടും, നഗര-ഗ്രാമീണ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഭിന്ന വർഗ്ഗങ്ങളിലും നഗര കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രാമീണ എതിരാളികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നഗരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 5 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശരാശരി 20,824 രൂപ MPCE ഉണ്ട്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉയർന്ന 5 ശതമാനത്തിന് 10,501 രൂപയുടെ ഇരട്ടി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 5 ശതമാനത്തിൽപ്പോലും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 1,373 രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾ 2,001 രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദമായ ഫ്രാക്റ്റൈൽ വിശകലനം വിവിധ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം ചെലവുകളുടെ വിതരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭിന്നശേഷിയുള്ള ക്ലാസ് എന്നത് ജനസംഖ്യയെ അവർ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാവരേയും പത്ത് തുല്യ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കാമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് (0-10 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നു,

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രൂപ്പ് (90-100 ശതമാനം) ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ വിഭാഗങ്ങൾ ഉപഭോഗച്ചെലവിൽ ഏറ്റവും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് കാണുമ്പോൾ, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇത് വിശാലമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ദരിദ്രരായ 5 ശതമാനം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ മാസവും 1,373 രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്രരായ 5 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ 2,001 രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു. സമ്പന്നരായ 5 ശതമാനം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ മാസവും 10,501 രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു, അതേസമയം നഗരങ്ങളിലെ സമ്പന്നരായ 5 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ 20,824 രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യേതര ചെലവുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവണത. കാലക്രമേണ, കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിനും അതിലധികവും മറ്റ് ഇനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ശരാശരി ചെലവ് കുറഞ്ഞു, അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മോടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലുള്ള ഭക്ഷ്യേതര ഇനങ്ങളുടെ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു.