കഴിഞ്ഞ ദശകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ചെലവ് ഇരട്ടിയായി; ഭക്ഷ്യേതര ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 2,61,746 വീടുകളിൽ നിന്ന് (ഗ്രാമീണങ്ങളിൽ 1,55,014, നഗരങ്ങളിൽ 1,06,732) ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ