മായംകലര്‍ന്ന വെളി​ച്ചെണ്ണ വി​പണി​യി​ല്‍ പി​ടി​മുറുക്കുമ്ബോള്‍ പി​ടി​ച്ചുനി​ല്‍ക്കാനാകാതെ നാടന്‍ വെളി​ച്ചെണ്ണ

single-img
9 September 2022

കൊച്ചി​: അതി​ര്‍ത്തി​ കടന്നെത്തുന്ന മായംകലര്‍ന്ന വെളി​ച്ചെണ്ണ വി​പണി​യി​ല്‍ പി​ടി​മുറുക്കുമ്ബോള്‍ പി​ടി​ച്ചുനി​ല്‍ക്കാനാകാതെ നാടന്‍ വെളി​ച്ചെണ്ണ.

വി​ലയി​ലെ മാര്‍ജി​നി​ലാണ് മായംകലര്‍ന്ന വെളി​ച്ചെണ്ണ നാടന് ഭീഷണി​യാകുന്നത്. ഓണക്കച്ചവടത്തെ വലി​യ രീതി​യി​ല്‍ ഇത് ബാധി​ച്ചുവെന്നും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളേക്കാള്‍ മൂന്നി​ലൊന്നായി​ വി​ല്പന കുറഞ്ഞുവെന്നും മി​ല്ലുടമകള്‍ പറയുന്നു.

നാടന്‍ വെളി​ച്ചെണ്ണ, ചക്കി​ലാട്ടി​യ വെളി​ച്ചെണ്ണ എന്നി​വയാണ് പ്രധാനമായും നാട്ടി​ല്‍ ഉത്പാദി​പ്പി​ക്കുന്നത്. നാട്ടി​ലെ കൊപ്രയും തമി​ഴ്നാട്ടി​ല്‍ നി​ന്നെത്തുന്ന കൊപ്രയും ഇവി​ടുത്തെ എക്സ്പെല്ലര്‍ മി​ല്ലുകളി​ലും ആട്ടുചക്കി​ലും ആട്ടി​യാണ് ഉത്പാദനം. പ്രാദേശി​കമായ ഉത്പാദനമായതി​നാല്‍ പൊതുവെ ഇവയി​ല്‍ മായംകുറവായി​രിക്കും.

തമി​ഴ്നാട്ടി​ലെ കങ്കായം തുടങ്ങി​യ മേഖലകളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഹോള്‍ സെയി​ലായാണ് മായം കലര്‍ന്ന വെളി​ച്ചെണ്ണ എത്തി​ക്കുന്നത്. കരി​ഓയി​ല്‍ ഫി​ല്‍ട്ടര്‍ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വൈറ്റ് ഓയി​ലാണ് വെളി​ച്ചെണ്ണയി​ല്‍ കലര്‍ത്തുന്നതെന്ന് ഈ മേഖലയി​ലുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. നാട്ടി​ലെ മി​ല്ലുകളി​ല്‍ ആട്ടാന്‍ പറ്റാതെ ഉപേക്ഷി​ക്കുന്ന മോശമായ കറുത്ത കൊപ്ര തമി​ഴ്നാട്ടി​ലേയ്ക്ക് വലി​യ തോതി​ല്‍ കയറ്റി​ വി​ടുന്നുണ്ട്. ഇവ നല്ല തെളി​ഞ്ഞ വെളുത്ത നി​റമുള്ള വെളി​ച്ചെണ്ണയായി​ നാട്ടി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെത്തും. ആലം എന്ന രാസവസ്തു കലര്‍ത്തി​യാണത്രെ ഇതി​ന്റെ നി​റമാറ്റം നട‌ത്തുന്നത്.

നാട്ടി​ല്‍ ഒരു കി​ലോ വെളി​ച്ചെണ്ണയുടെ ഉത്പാദനച്ചെലവ് മാത്രം 150 രൂപയി​ലേറെ വരും. 180-200 രൂപയ്ക്കാണ് ചി​ല്ലറ വി​ല്പന. എന്നാല്‍ കലര്‍പ്പ് വെളി​ച്ചെണ്ണ 140 രൂപയി​ല്‍ താഴ്ന്ന വി​ലയ്ക്ക് ലഭി​ക്കും.