പിന്നാക്കസമുദായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള സ്‌കോര്‍ഷിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തും- ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി

പിന്നോക്ക സമുദായവിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള  സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് കേന്ദ്ര സഹയത്തോടെ  അടുത്ത വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക്  സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ  സംസ്ഥാനതല വിതരണോദ്ഘാടനം