വിക്രമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കോബ്രയുടെ ആകെ ദൈര്‍ഘ്യത്തിലും കണക്കിന്റെ വിസ്‌മയം

നടൻ വിക്രമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കോബ്രയുടെ ആകെ ദൈര്‍ഘ്യത്തിലും കണക്കിന്റെ വിസ്‌മയം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൻറെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രത്തിന്റെ