ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ

ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും സമിതിയെന്നും മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അംഗങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പർഷോത്തം രൂപാല