ഓണസദ്യ മാലിന്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം; തൊഴിലാളികൾക്കെതിരായ നടപടി പിൻവലിക്കും

ഓണാഘോഷത്തിനിടെ സദ്യ മാലിന്യക്കുഴിയിൽ തള്ളിയതിന് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി നഗരസഭാ പിൻവലിക്കും