മലയാളം സർവകലാശാല വിസി നിയമനം: ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിയോ​ഗിച്ചതെന്ന് ​ഗവർണർ

മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ​ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കത്ത്