കർണാടകയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ വീർ സവർക്കറുടെ ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ

ബെലഗാവി സുവർണ സൗധയിൽ വീർ സവർക്കറുടെ ഫോട്ടോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു.