കണ്ണൂരില്‍ പശുവിന്‌ പേവിഷബാധ സ്‌ഥിരീകരിച്ചു

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ പശുവിന്‌ പേവിഷബാധ സ്‌ഥിരീകരിച്ചു. ചാലയിലെ പ്രസന്നയുടെ വീട്ടിലെ പശുവിനാണ്‌ പേയിളകിയത്‌. പേ വിഷബാധ സ്‌ഥിരീകരിച്ചതിന്‌ പിന്നാലെ ഇന്നലെ