2024 ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ അത്‌ലറ്റുകളെ വിലക്കണം; ഫ്രാൻസിനോട് സെലെൻസ്‌കി

പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഒരു കായികതാരത്തെയും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഐഒസി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് പരിഗണനയിൽ: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഇവിടെ കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കേരള സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്താനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.