ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഭഗവദ് ഗീതയും രാമായണവും വായിപ്പിക്കാൻ ഗർഭ സംസ്‌കാർ’ ക്യാമ്പയിനുമായി ആർഎസ്‌എസ് അനുബന്ധ സംഘടന

സംസ്‌കൃതത്തിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനും ഭഗവദ്ഗീത, രാമായണം, മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ വായിക്കാനും ഗർഭിണികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന്

10 ഭാഗങ്ങളിൽ മഹാഭാരതം; അതാണ്എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം: എസ് എസ് രാജമൗലി

മഹാഭാരതത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് താൻ ഏറെ നാളായി സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും രാജമൗലി