ദീപാവലി; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റത് 729 കോടിയുടെ മദ്യം

പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ശരിയായ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഗവർണർ ജനിച്ച യുപിയിൽ ആകെ ടാക്സ് വരുമാനത്തിന്റെ 21% വരുന്നത് മദ്യ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും; കേരളത്തിൽ അത് 4% മാത്രം

2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 31,500 കോടി രൂപ എക്സൈസ് വരുമാനമായി യുപിക്ക് ലഭിച്ചു - നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 22%.