കേരളശ്രീ പുരസ്‍കാരം തല്‍ക്കാലം സ്വീകരിക്കില്ല; കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളശ്രീ പുരസ്‍കാരം തല്‍ക്കാലം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്‍. ശംഖുമുഖം, വേളി, പയ്യാമ്ബലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തന്‍റെ ശില്‍പ്പങ്ങള്‍ വികൃതമായി കിടക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍