കാജല്‍ അ​ഗര്‍വാളിന്റെ ടോപ്ലെസ് ചിത്രം കവര്‍ ചിത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തി ഫോര്‍ ഹിം മാസിക

നടി കാജല്‍ അ​ഗര്‍വാളിന്റെ ടോപ്ലെസ് ചിത്രം കവര്‍ ചിത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭവത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ക്ഷമാപണം നടത്തി ഫോര്‍ ഹിം