എന്താണോ ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായി നൽകുന്നത് അത് സർക്കാർ നൽകും; കെ ഫോൺ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 2105 വീടുകൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകി. 17,412 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും കണക്ഷൻ നൽകി. സർക്കാരിന്റെ ജനകീയ ബദലാണ്

കെ ഫോൺ ടെലികോം രംഗത്തെ കുത്തകകൾക്കും കടുത്ത ചൂഷണങ്ങൾക്കുമെതിരെ കേരളമുയർത്തുന്ന ജനകീയ ബദൽ: കെ കെ രാഗേഷ്

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ “oil”എന്തായിരുന്നോ അതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് “data” എന്നത്. വിജ്ഞാന വിസ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത് സമൂഹത്തിലെ