കേന്ദ്രസർക്കാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ‘കുത്തകകൾ’ അനുവദിച്ചു; ജെപിസി അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ നാണംകെടുത്താനല്ല: കോൺഗ്രസ്

അദാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ കള്ളമാണെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു