പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെയും ഹൈസ്പീഡ് റെയില്‍വേ നിർമ്മിക്കാം: ഇ ശ്രീധരൻ

കേരളത്തിൽ ഹൈസ്പീഡ് അല്ലെങ്കില്‍ സെമി സ്പീഡ് റെയില്‍വേ ലൈനിലാണ് കേരളത്തിന്റെ റെയില്‍ഭാവിയെന്ന് ഇ ശ്രീധരന്‍. കൂടുതലായി സ്ഥലം എടുക്കാതെയും പരിസ്ഥിതി