മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കേണ്ട 7 പാനീയങ്ങൾ

സമ്മർദ്ദം, ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവും മോശമാക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കാം; നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ചായകൾ

ഫാർമകോഗ്നോസി റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ ഹൈബിസ്കസ് ചായ കുടിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.