ട്വിറ്റർ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ, ഹോം ഇന്റെർനെറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കി മസ്ക്

ജീവനക്കാരോട് ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ട്വിറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇലോൺ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്താലും ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

സോഷ്യൽ മീഡിയയായ ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നും ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചില സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ട്വിറ്റർ ജൂലൈയിൽ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.