റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഡോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു

യുഎസ് ഡോളറിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ യുഎസിന് തടയാമെങ്കിലും ദിർഹമിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ വ്യവസായം സുരക്ഷിതമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല.

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രം: പി ചിദംബരം

വിലക്കയറ്റവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും റഷ്യ- ഉക്രൈൻ സംഘർഷം കാരണമാണെന്നുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളികളഞ്ഞു