ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ മില്‍മ പാല്‍ ലിറ്ററിന് 6 രൂപ ഉയരും

ക്ഷാമത്തിനൊപ്പം കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടാവുന്ന കനത്ത നഷ്ടം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ലിറ്ററിന് 8 രൂപ ആക്കി വില കൂട്ടണം എന്നായിരുന്നു മില്‍മ സർക്കാരിന്