നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണം; മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളപോലെ കടം മാത്രമേ കേരളത്തിനുമുള്ളൂ: മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

1970 കാലയളവിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുടെ പകുതി ആയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയാണ്