വാര്‍ത്തകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി

ദില്ലി: വാര്‍ത്തകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നിർമ്മിതമായ ചിത്രങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന നിർദേശവുമായി

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാറ്റ് ജിപിറ്റി ഉപയോഗം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ജപ്പാൻ സർവ്വകലാശാലകൾ

ടോക്കിയോയിലെ സോഫിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപന്യാസങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, തീസിസുകൾ