ആശങ്ക വേണ്ട; പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ വാക്‌സീൻ ഗുണനിലവാരമുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്‌സ് ലാബ്

ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്‌സ് ലാബ് വാക്സിൻ ഗുണനിലവാരമുള്ളതെന്ന് സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.