തായ്‌വാനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ചൈന; മൂന്ന് ബോംബറുകളും 21 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അയച്ചു

തായ്‌വാൻ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നപ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്വയംഭരണ ദ്വീപിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ചൈന സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബി-21 റൈഡർ: ശീതയുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി അമേരിക്ക പുതിയ ബോംബർ പുറത്തിറക്കി

ഈ സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ 2023-ൽ അതിന്റെ കന്നി പറക്കൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2019-ൽ തന്നെ വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുമെന്ന് യുഎസ്