മമ്മൂട്ടിയുടെ സൺ ഗ്ലാസിന്റെ വില കണ്ടെത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ

ഫങ്ങ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ധരിച്ച കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചെത്തുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒടുവിൽ മമ്മൂട്ടി