കാപികോ റിസോര്‍ട്ടില്‍ മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം

ആലപ്പുഴ കാപികോ റിസോര്‍ട്ടില്‍ മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം. റിസോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാരാണ് മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ചത് കഴി‌ഞ്ഞ ദിവസമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ റിസോര്‍ട്ടും